Experimenteerruimte in zicht!

De Vlaamse regering werkt aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen. Vernieuwende projecten gemeenschappelijk wonen zullen bij een eenmalige oproep kunnen motiveren om af te wijken van bepaalde woonwetgeving, zoals kwaliteitsnormen ook binnen de sociale huisvesting.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag naar experimenteerruimte en het stimuleren van proefprojecten en de diverse signalen uit de praktijk dat bepaalde projecten moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de toepasselijke regelgeving. Na afloop van de proefomgeving kunnen goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies worden getrokken en leiden tot aanpassingen aan het wetgevend kader.

Het voorontwerp van decreet werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies en zal vermoedelijk nog in 2016 door het Vlaams Parlement kunnen goedgekeurd worden.

Er wordt een eenmalige oproep georganiseerd tot deelname aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen. Om in aanmerking te komen moet een project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Beogen van de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of van een model voor erfpacht- en opstalconstructies, waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. Gemeenschappelijk wonen wordt hierbij gedefinieerd als een woonvorm in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit meerdere woongelegenheden bestaat waarbij minimaal twee huishoudens op vrijwillige basis minimaal één leefruimte delen en daarnaast elk over minimaal één private leefruimte beschikken en de bewoners gezamenlijk instaan voor het beheer;
 • Het is vernieuwend en kan moeilijk of niet gerealiseerd worden binnen de toepasselijke regelgeving. Door te bepalen dat het project vernieuwend moet zijn worden aanvragen gericht op de regularisatie van een bestaand woonproject geweerd. De initiatiefnemer zal in zijn aanvraag moeten specificeren welke bestaande regelgevende bepalingen hinderlijk zijn en waarom een afwijking ervan gerechtvaardigd is;
 • De methodiek van en de samenwerking binnen het project moet kunnen overgedragen worden aan andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.

Mogelijke afwijkingen
De afwijkingen die kunnen toegestaan worden hebben betrekking op:

 • De elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten waaraan woningen moeten voldoen;
 • De bepalingen van toepassing op de verkoop van sociale koopwoningen;
 • De kwaliteitsnormen waaraan sociale woningen moeten voldoen;
 • De voorwaarden die bepalen waaronder sociale woonorganisaties kunnen intekenen op het maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen;
 • De voorwaarden waaronder sociale leningen worden verstrekt;
 • De bepalingen van de Vlaamse Wooncode die handelen over tegemoetkomingen;
 • De regelgeving m.b.t. de bewonersplicht vervat in de Wooncode;
 • De bepalingen betreffende de verhuring van sociale huurwoningen vervat in de Wooncode.

Duurtijd
De duurtijd van een proefproject bedraagt zes jaar. Een eenmalige verlenging met vier jaar is mogelijk.

Meer informatie vind je in de voorbereidende officiële documenten. De tekst goedgekeurd op donderdag 2 februari 2017 door de Vlaamse wooncommissie vind je hier. Er verschenen in de pers enkele artikels hierover: deredactie, metro

Categorie: