Realisatie van een co-housingproject op de site Berkenhof

huur of koop: 
Koop
bedrag: 
700 000
Beschrijving van de prijs: 
Procedure Overheid obv bieding: het betreft hier een minimum prijs!
Regio: 
Antwerpen
Stad: 
Edegem
beschrijving: 
Het gemeentebestuur van Edegem wenst de site ‘Berkenhof’ aan de Kontichstraat 46 een nieuwe invulling te geven d.m.v. een cohousing-project. Edegem wenst door middel van een verkoop onder voorwaarden een terrein (1434 m²) ter beschikking te stellen voor de realisatie van een Cohousing Project. Het terrein is gesitueerd op een toplocatie in het centrum van Edegem (Kontichstraat 46). Edegem zal dus zelf geen cohousing project realiseren maar zoekt een groep mensen die het terrein zullen kopen om er vervolgens zelf een cohousing project op te realiseren. De gemeente Edegem kiest ervoor dit project als volgt te omschrijven: Onder cohousing begrijpt Edegem een groepswoonproject met private eenheden gecombineerd met gemeenschappelijke functies. Het project vormt ruimtelijk en architecturaal één geheel en biedt een verhoogde kans op sociale interactie. Een cohousing-project biedt daarnaast een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding De site Berkenhof bestaat uit 2 percelen die beiden met een minimumprijs worden aangeboden: - perceel Cohousing: minimumprijs van 700 000 EUR (= richtprijs obv raming! Zie opmerking) - perceel Berkenhof: minimumprijs van 533 000 EUR Opmerking: Als een overheid een perceel grond wenst te verkopen, moet dit minimaal aan de prijs van de grondwaarde geschat door een beëdigd schatter. Daar het perceel Cohousing zich op dit moment in de bestemmingszone voor openbaar nut en groen bevindt zou een formeel schattingsverslag de grondwaarde onderschatten. Igean maakte voor de gemeente Edegem een eerste raming op en komt daarbij tot een minimum grondprijs van 700.000 euro. Edegem kiest voor een transparante procedure en wil dus nu reeds een minimumprijs van 700.000 mee geven aan de kandidaten. De effectieve verkoop zal uiteraard minimaal de waarde moeten bedragen van de waarde van de grond als de contouren van het RUP helder zijn. Om dit te verzekeren laat Edegem op dat moment een beëdigde schatting uitvoeren. De kandidaten zijn niet verplicht het perceel Berkenhof samen met het perceel Cohousing aan te kopen. Indien de laureaat het perceel Berkenhof niet wenst aan te kopen zal dit later afzonderlijk verkocht worden door middel van een openbare verkoop. Toegang tot het projectgebied verloopt dan door middel van een erfdienstbaarheid langs de noordelijke zijde van de villa. Met voorliggend programma van eisen doet de gemeente Edegem een oproep naar kandidaten. Deze kandidaten moeten groepen van natuurlijke personen of een vzw zijn. De kandidaten worden beoordeeld op de kwaliteit van hun project waarbij naast de toepassing van de principes van cohousing, ook de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, de aandacht voor duurzaamheid, de meerwaarde voor de buurt en de prijs belangrijke elementen vormen. Het project wordt toegewezen in twee ronden. In de tweede ronde worden maximaal 4 kandidaten toegelaten. Voor de tweede ronde is een tussenkomst in de ontwerpkosten voorzien. Gelijktijdig met de procedure voor de verkoop van de site zal Igean het benodigde RUP opmaken. Timing: -mei 2017: goedkeuring GR en publicatie -sept 2017: aanvraag tot deelname (eerste ronde) -dec 2017: indienen ontwerpen van laureaten (tweede ronde) -jan 2018: aanduiden laureaat -feb 2018: plenaire RUP -maart 2018: voorlopige vaststelling RUP -sept 2018: def vaststelling RUP -nov 2018: verkoopsovereenkomst De gemeente Edegem kiest met het opstellen van deze procedure dus voor een open, transparante procedure waarbij we creativiteit willen stimuleren. De lastvoorwaarden geven geen tot weinig richting van wat kan op de site; de kandidaat kan dus vrij bepalen wat voor hem de ideale ruimtelijke invulling is. De ruimtelijke kwaliteit van het gehele project wordt gegarandeerd door de verkoop te koppelen aan een wedstrijd. Op die manier kan uiteindelijk de verkoop toegewezen worden aan die groep die het beste project realiseert op basis van ontwerp, prijszetting, duurzaamheid, meerwaarde voor de buurt en de mate waarin voldaan wordt aan de principes van cohousing. Naast het RUP zal de verkoopsovereenkomst leiden tot een definitieve vastlegging van de kwaliteitseisen.
website: 
http://www.edegem.be/cohousingberkenhof
contact: 
Annik Somers: annik.somers@edegem.be Greet Compeers: greet.compeers@edegem.be

Stuur een bericht naar deze gebruiker

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of je een menselijke bezoeker bent en om spam te voorkomen.